Thống kê truy cập
Truy cập trong tuần 2.400
Truy cập trong tháng 9.227
Truy cập trong năm 38.741
Tổng truy cập 1.826.328
Truy cập hiện tại 1
Tìm kiếm
Tài nguyên >> Nghiên cứu khoa học
Công bố các công trình nghiên cứu của Tiến sĩ Hồ Văn Thành - Trường CĐSP TT Huế
Ngày cập nhật 01/11/2011

Trung tâm KLF - Thư viện điện tử Tr. CĐSP TT Huế kính gửi đến bạn đọc các công trình nghiên cứu của Tiến sĩ Hồ Văn Thành và nhóm cộng tác về lĩnh vực hóa học. Đây là những công trình đã được đăng trên các tạp chí trong nước và ngoài nước

phụDanh mục các công trình:

1. Novel hydrophobic mesostructured materials: synthesis and application for VOCs removal

2. Tổng hợp và đặc trưng vật liệu mao quản trung bình sử dụng nguồn silic từ trấu

3. Nghiên cứu tính chất hấp phụ của mordent có tỉ số Si/Al cao nhờ biến tính bằng phương pháp nhiệt - hơi và xử lý Axit

4. Nghiên cứu tổng hợp vật liệu nano quản trung bình trật tự MCM -41 từ vỏ trấu để hấp phụ các chất ô nhiễm hưu cơ

5. Nghiên cứu động học hấp phụ Phenol trong pha lỏng trên vật liệu Si-MCM -41 tổng hợp từ vỏ trấu

6. Khả năng hấp phụ m-XYLEN trong pha hơi trên vật liệu mao quản trung bình trật tự được tổng hợp với nguồn Silic từ vỏ trấu.

7. Nghiên cứu động học hấp phụ phenol trong pha lỏng trên vật liệu SBA -15 tổng hợp từ nguồn Silic vỏ trấu.

8 Khả năng hấp phụ Phenol trong nước trên vật liệu Mordenit tách nhôm bằng nhiệt - hơi nước và xử lý Axit.

9. Nghiên cứu tổng hợp, đặc trưng vật liệu ZSM-5/RH-MCM -41 sử dụng nguồn silic từ vỏ trấu.

10. Tổng hợp và đặc trưng vật liệu MIL-101

Xem toàn văn và tải về máy tính theo link

Ban quản trị website
Tin cùng nhóm
Xem tin theo ngày