Thống kê truy cập
Truy cập trong tuần 1.371
Truy cập trong tháng 2.901
Truy cập trong năm 2.901
Tổng truy cập 1.893.119
Truy cập hiện tại 5
Tìm kiếm
Học liệu phục vụ tín chỉ >> CĐ Sinh học
GT đào tạo GVTHCS ngành Sinh học
Ngày cập nhật 15/09/2010
.
Kết quả tìm kiếm (15)
1. Hóa sinh học : Giáo trình CĐSP / Nguyễn Thị Hiền, Vũ Thy Thư. - Hà Nội : Đại học sư phạm, 2005. - 455tr. : Hình màu ; 24cm
chi tiết Số ĐKCB: GTSH.1022 GTSH.1023 GTSH.1024 Xem tiếp
2. Giải phẩu sinh lý người : Giáo trình CĐSP / Tạ Thuý Lan (Ch.b), Trần Thị Loan. - Hà Nội : Đại học sư phạm, 2004. - 561tr. ; 24cm
chi tiết Số ĐKCB: GTSH.0929 GTSH.0930 GTSH.0931 Xem tiếp
3. Vi sinh học : Giáo trình CĐSP / Nguyễn Thành Đạt (Ch.b), Mai Thị Hằng. - Hà Nội : Đại học sư phạm, 2007. - 364tr. : hình minh hoạ ; 24cm
chi tiết Số ĐKCB: GTSH.0590 GTSH.0591 GTSH.0592 Xem tiếp
4. Thực hành giải phẩu sinh lý người : Giáo trình CĐSP / Tạ Thúy Lan, Trần Thị Loan. - Hà Nội : Đại học sư phạm, 2005. - 244tr. ; 24cm.
chi tiết Số ĐKCB: GTSH.0047 GTSH.0048 GTSH.0049 Xem tiếp
5. Giải phẩu học : Giáo trình CĐSP / Quách Văn Tĩnh (Ch.b)... [và những người khác] biên soạn. - Hà Nội : Đại học sư phạm, 2004. - 261tr. ; 24cm.
chi tiết Số ĐKCB: GTSH.0829 GTSH.0830 GTSH.0831 Xem tiếp
6. Động vật học không xương sống : Giáo trình CĐSP / Thái Trần Bái (Ch.b), Nguyễn Văn Khang. - Hà Nội : Đại học sư phạm, 2005. - 486tr. ; 24cm.
chi tiết Số ĐKCB: GTSH.0734 GTSH.0735 GTSH.0736 Xem tiếp
7. Sinh thái học và môi trường : Giáo trình CĐSP / Trần Kiên (Ch.b), Mai Sỹ Tuấn. - Hà Nội : Đại học sư phạm, 2007. - 375tr. ; 24cm.
chi tiết Số ĐKCB: GTSH.1115 GTSH.1116 GTSH.1117 Xem tiếp
8. Di truyền học : Giáo trình CĐSP / Vũ Đức Lưu (Ch.b), Nguyễn Minh Công. - Hà Nội : Đại học sư phạm, 2007. - 484tr. ; 24cm.
chi tiết Số ĐKCB: GTSH.0001 GTSH.0002 GTSH.0003 Xem tiếp
9. Đại cương phương pháp dạy học sinh học : Giáo trình CĐSP / Trần Bá Hoành (Ch.b), Trịnh Nguyên Giao. - Hà Nội : Đại học sư phạm, 2007. - 242tr. ; 24cm.
chi tiết Số ĐKCB: GTSH.1069 GTSH.1070 GTSH.1071 Xem tiếp
10. Sinh lý thực vật : Giáo trình CĐSP / Hoàng Minh Tấn (Ch.b), Vũ Quang Sáng, Nguyễn Kim Thanh. - Hà Nội : Đại học sư phạm, 2004. - 392tr. ; 24cm.
chi tiết Số ĐKCB: GTSH.0446 GTSH.0447 GTSH.0448 Xem tiếp
11. Phân loại học thực vật : Giáo trình CĐSP / Hoàng Thị Sản (Ch.b), Hoàng Thị Bé. - Hà Nội : Đại học sư phạm, 2005. - 393tr. ; 24cm.
chi tiết Số ĐKCB: GTSH.0239 GTSH.0240 GTSH.0241 Xem tiếp
12. Động vật học có xương sống : Giáo trình CĐSP / Trần Kiên (Ch.b), Trần Hồng Việt. - Hà Nội : Đại học sư phạm, 2005. - 528tr. ; 24cm.
chi tiết Số ĐKCB: GTSH.0637 GTSH.0638 GTSH.0639 Xem tiếp
13. Phương pháp dạy học sinh học ở trường THCS : Giáo trình CĐSP / Nguyễn Quang Vinh. - Hà Nội : Đại học sư phạm. - 24cm
T.1. - 2005. - 229tr.
chi tiết Số ĐKCB: GTSH.0336 GTSH.0337 GTSH.0338 Xem tiếp
14. Phương pháp dạy học sinh học ở trường THCS : Giáo trình CĐSP / Nguyễn Quang Vinh. - Hà Nội : Đại học sư phạm. - 24cm
T.2. - 2007. - 152tr.
chi tiết Số ĐKCB: GTSH.0403 GTSH.0404 GTSH.0405 Xem tiếp
15. Sinh lý học thực vật : Giáo trình CĐSP / Nguyễn Như Khanh. - Hà Nội : Đại học sư phạm, 2007. - 356tr. ; 24cm.
chi tiết Số ĐKCB: GTSH.0572 GTSH.0573 GTSH.0574 Xem tiếp
Hứa Văn Thành
Xem tin theo ngày