Thống kê truy cập
Truy cập trong tuần 1.559
Truy cập trong tháng 6.116
Truy cập trong năm 23.962
Tổng truy cập 1.529.981
Truy cập hiện tại 134
Tìm kiếm
Lịch trực phục vụ đào tạo tín chỉ
Thông báo về lịch mở cửa ngoài giờ phục vụ bạn đọc
Ngày cập nhật 24/10/2012

Thực hiện chỉ đạo của BGH về việc mở cửa ngoài giờ phục vụ bạn đọc theo qui trình đào tạo theo học chế tín chỉ, Trung tâm thông tin thư viện sẽ mở cửa phục vụ như sau

Bạn đọc xem bảng đình kèm

Xem tin theo ngày