Thống kê truy cập
Truy cập trong tuần 2.551
Truy cập trong tháng 1.930
Truy cập trong năm 98.455
Tổng truy cập 1.988.673
Truy cập hiện tại 12
Tìm kiếm
Học liệu phục vụ tín chỉ >> CĐ Sinh học
GT đào tạo GVTHCS ngành Sinh học
Ngày cập nhật 15/09/2010
.
Kết quả tìm kiếm (15)
1. Hóa sinh học : Giáo trình CĐSP / Nguyễn Thị Hiền, Vũ Thy Thư. - Hà Nội : Đại học sư phạm, 2005. - 455tr. : Hình màu ; 24cm
chi tiết Số ĐKCB: GTSH.1022 GTSH.1023 GTSH.1024 Xem tiếp
2. Giải phẩu sinh lý người : Giáo trình CĐSP / Tạ Thuý Lan (Ch.b), Trần Thị Loan. - Hà Nội : Đại học sư phạm, 2004. - 561tr. ; 24cm
chi tiết Số ĐKCB: GTSH.0929 GTSH.0930 GTSH.0931 Xem tiếp
3. Vi sinh học : Giáo trình CĐSP / Nguyễn Thành Đạt (Ch.b), Mai Thị Hằng. - Hà Nội : Đại học sư phạm, 2007. - 364tr. : hình minh hoạ ; 24cm
chi tiết Số ĐKCB: GTSH.0590 GTSH.0591 GTSH.0592 Xem tiếp
4. Thực hành giải phẩu sinh lý người : Giáo trình CĐSP / Tạ Thúy Lan, Trần Thị Loan. - Hà Nội : Đại học sư phạm, 2005. - 244tr. ; 24cm.
chi tiết Số ĐKCB: GTSH.0047 GTSH.0048 GTSH.0049 Xem tiếp
5. Giải phẩu học : Giáo trình CĐSP / Quách Văn Tĩnh (Ch.b)... [và những người khác] biên soạn. - Hà Nội : Đại học sư phạm, 2004. - 261tr. ; 24cm.
chi tiết Số ĐKCB: GTSH.0829 GTSH.0830 GTSH.0831 Xem tiếp
6. Động vật học không xương sống : Giáo trình CĐSP / Thái Trần Bái (Ch.b), Nguyễn Văn Khang. - Hà Nội : Đại học sư phạm, 2005. - 486tr. ; 24cm.
chi tiết Số ĐKCB: GTSH.0734 GTSH.0735 GTSH.0736 Xem tiếp
7. Sinh thái học và môi trường : Giáo trình CĐSP / Trần Kiên (Ch.b), Mai Sỹ Tuấn. - Hà Nội : Đại học sư phạm, 2007. - 375tr. ; 24cm.
chi tiết Số ĐKCB: GTSH.1115 GTSH.1116 GTSH.1117 Xem tiếp
8. Di truyền học : Giáo trình CĐSP / Vũ Đức Lưu (Ch.b), Nguyễn Minh Công. - Hà Nội : Đại học sư phạm, 2007. - 484tr. ; 24cm.
chi tiết Số ĐKCB: GTSH.0001 GTSH.0002 GTSH.0003 Xem tiếp
9. Đại cương phương pháp dạy học sinh học : Giáo trình CĐSP / Trần Bá Hoành (Ch.b), Trịnh Nguyên Giao. - Hà Nội : Đại học sư phạm, 2007. - 242tr. ; 24cm.
chi tiết Số ĐKCB: GTSH.1069 GTSH.1070 GTSH.1071 Xem tiếp
10. Sinh lý thực vật : Giáo trình CĐSP / Hoàng Minh Tấn (Ch.b), Vũ Quang Sáng, Nguyễn Kim Thanh. - Hà Nội : Đại học sư phạm, 2004. - 392tr. ; 24cm.
chi tiết Số ĐKCB: GTSH.0446 GTSH.0447 GTSH.0448 Xem tiếp
11. Phân loại học thực vật : Giáo trình CĐSP / Hoàng Thị Sản (Ch.b), Hoàng Thị Bé. - Hà Nội : Đại học sư phạm, 2005. - 393tr. ; 24cm.
chi tiết Số ĐKCB: GTSH.0239 GTSH.0240 GTSH.0241 Xem tiếp
12. Động vật học có xương sống : Giáo trình CĐSP / Trần Kiên (Ch.b), Trần Hồng Việt. - Hà Nội : Đại học sư phạm, 2005. - 528tr. ; 24cm.
chi tiết Số ĐKCB: GTSH.0637 GTSH.0638 GTSH.0639 Xem tiếp
13. Phương pháp dạy học sinh học ở trường THCS : Giáo trình CĐSP / Nguyễn Quang Vinh. - Hà Nội : Đại học sư phạm. - 24cm
T.1. - 2005. - 229tr.
chi tiết Số ĐKCB: GTSH.0336 GTSH.0337 GTSH.0338 Xem tiếp
14. Phương pháp dạy học sinh học ở trường THCS : Giáo trình CĐSP / Nguyễn Quang Vinh. - Hà Nội : Đại học sư phạm. - 24cm
T.2. - 2007. - 152tr.
chi tiết Số ĐKCB: GTSH.0403 GTSH.0404 GTSH.0405 Xem tiếp
15. Sinh lý học thực vật : Giáo trình CĐSP / Nguyễn Như Khanh. - Hà Nội : Đại học sư phạm, 2007. - 356tr. ; 24cm.
chi tiết Số ĐKCB: GTSH.0572 GTSH.0573 GTSH.0574 Xem tiếp
Hứa Văn Thành
Xem tin theo ngày